fbpx

Regulamin

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Budynek apartamentowy jest budynkiem mieszkalnym i nie podlega kategoryzacji hotelowej. 
 2. Regulamin dostępny jest w Biurze Wynajmu POSESJA APARTAMENTY oraz w informatorze w apartamencie. 
 3. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zadatku, wpłaty całej należności za pobyt lub podpisania Karty Pobytu Gościa.

REZERWACJA 

  1. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania zadatku w wysokości 50% ustalonej kwoty.
  2. Pozostała Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, nie zwracamy opłaty za czas niewykorzystanego pobytu, wyżywienia lub usługi – Podstawa prawna USTAWA O TURYSTYCE z dnia 4.12.1997.r.
  3. Rezerwacja pobytu zachowuje ważność w dniu planowanego przyjazdu do godziny 24.00. Po upłynięciu wskazanej godziny rezerwacja zostanie anulowana. Aby uniknąć anulowania rezerwacji, należy zgłosić telefonicznie POSESJA APARTAMETY późniejszy przyjazd.
  4. Skrócenie pobytu lub nie pojawienie się w apartamencie nie powoduje zwrotu należności za nie wykorzystanie świadczenia, chyba, że skrócenie pobytu lub nie pojawienie się w apartamencie było wynikiem okoliczności mających charakter siły wyższej lub wypadku losowego. Obowiązek wykazania okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim spoczywa na osobie, która wnioskuje o zwrot należności. 
  5. Cena pobytu nie obejmuje opłaty klimatycznej/ uzdrowiskowej, która jest płatna w dniu przyjazdu. Opłata różni się w zależności od miejscowości. Dla miejscowości Grzybowo opłata uzdrowiskowa wynosi: 1,80 zł/ 1 osoba dorosła oraz dzieci.

DOBA W APARTAMENCIE I ZGŁOSZENIE POBYTU 

 1. Apartamenty wynajmowane są na co najmniej 2 doby.
 2. W terminie od 1 lipca do 31 sierpnia obowiązuje czas pobytu minimum 3 doby. Przy 1 dobie koszt równy 3 dobom.
 3. W przypadku wynajęcia apartamentu na 1 dobę doliczona jest dodatkowa opłata za sprzątanie w wysokości 200 PLN. 
 4. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00. 
 5. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić w Biurze Wynajmu  apartamentów lub telefonicznie do godziny 10.00 w dniu poprzedzającym wyjazd. Będzie ono zrealizowane w miarę dostępności apartamentu za dodatkową opłatą. 
 6. Jeżeli Gość bez uzgodnienia z Biurem wynajmu zatrzyma apartament po godzinie 10.00 w dniu wyjazdu, będzie to traktowane jako nieuprawnione przedłużenie doby i podlega opłacie odszkodowawczej w wysokości 50% stawki podstawowej. 
 7. POSESJA APARTAMETY mogą odmówić przyjęcia lub zakończyć świadczenie usług przed końcem pobytu Gościa, który rażąco naruszył Regulamin pobytu w obiekcie lub w inny sposób zakłócił funkcjonowanie budynku apartamentów. 
 8. Gość POSESJA APARTAMNETY nie może przekazywać lokalu osobom trzecim. 
 9. Cena podana w ofercie jest ceną za Apartament za dobę i obejmuje wszelkie koszty eksploatacyjne związane z mieszkaniem. Dodatkowa opłata jednorazowa pobierana na miejscu od Klienta w wysokości 200 PLN obejmuje sprzątanie wraz z pościelą i ręcznikami (po jednym komplecie dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby – zgodnie z przeznaczeniem mieszkania -2, -4, -6 osobowe).
 10. Jeśli czas pobytu wynosi co najmniej 14, 21… dni – dodatkowe sprzątanie i wymiana ręczników oraz pościeli jest uwzględniana na życzenie Gościa, za dodatkową opłatą. 

APARTAMENT 

 1. Apartamenty znajdują się w budynku mieszkalnym w związku z tym Goście przebywający na pobytach tymczasowych zobowiązani są do przestrzegania w nim przyjętych zasad .Dotyczą one wyrzucania odpadów do pojemników do tego przeznaczonych, do wyprowadzania zwierząt poza teren posesji, do zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00. 
 2. Obowiązki Wynajmującego
  • zapewnienie warunków do pełnego, zgodnego z ustaleniami rezerwacyjnymi wypoczynku Gości;
  • ochrona danych osobowych Gości;
  • udostępnienie apartamentu w czystości;
  • wykonanie napraw bieżących w apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu;
  • reagowanie na zgłaszane uwagi i reklamacje.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA 

 1. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie w godzinach 7.00 – 22.00, 
 2. Obowiązki Gościa:
  • zobowiązany jest sprawdzić kompletność wyposażenia Apartamentu, zgodnie z wykazem umieszczonym na drzwiach wejściowych, także sprawność techniczną poszczególnych elementów wyposażenia. Wszelkie braki w wyposażeniu oraz widoczne uszkodzenia , w tym techniczne – niezwłocznie po ich stwierdzeniu. W przypadku niewykonania obowiązków o których mowa powyżej, Gość zostanie obciążony kwotą odpowiadającą wartości wszelkich uszkodzeń lub braków występujących w Apartamencie w dniu wyjazdu, chyba że Gość udowodni, że braki lub uszkodzenia nie powstały w okresie korzystania przez niego Apartamentu. Powyższe nie włącza możliwości obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą wartości wszelkich uszkodzeń lub braków występujących w Apartamencie, nawet w przypadku wykonania ww. obowiązków, jeśli okaże się, że uszkodzenia lub braki występujące w Apartamencie powstały w okresie korzystania przez niego Apartamentu. Zgłoszenia mogą być dokonywane drogą mailową lub telefoniczną (w tym SMS); 0- obowiązany jest do zgłoszenia pobytu , na koniec pobytu zostawienie kluczy w skrzynce na kod przy Apartamencie;
  • depozyt na poczet zniszczeń w wysokości 500 PLN jest wymagany. POSESJA APARTAMENTY pobierze opłatę 7 dni przed przyjazdem. Opłaty dokonuje się kartą kredytową lub przelewem. Zapłacona kwota powinna zostać zwrócona w ciągu 7 dni od wymeldowania. Całość depozytu zostanie zwrócona na konto karty kredytowej lub przelewu po sprawdzeniu stanu apartamentu;
  • W przypadku zaistnienia szkód w apartamencie, z wysokości depozytu na poczet zniszczeń potrącany jest koszt ich usunięcia. Potrącenie depozytu na poczet zniszczeń nie zwalnia Gościa z odpowiedzialności wobec Posesja Apartamenty z tytułu szkód wyrządzonych w wynajmowanym apartamencie, przekraczających wysokość kaucji i roszczeń Posesja Apartamenty z powyższego tytułu.
  • podpisanie przy przyjedzie oświadczenia o pełnej odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe przez zwierzę będące na pobycie; -ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie urządzeń nie stanowiących wyposażenie apartamentu, np. grzałek;
  • z obowiązany jest do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu apartamentu, np. żelazka, jednocześnie pamiętając o jego wyłączeniu;
  • nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia. Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników, kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu.
  • ze względu bezpieczeństwa, każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien sprawdzić czy drzwi wejściowe zostały zamknięte na klucz;
  • pozostawienie apartamentu w nienaruszonym stanie technicznym, pozostawione w apartamencie pilota do bramy.

 POSTANOWIENIA DODATKOWE 

  1. POSESJA APARTAMENTY nie ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione na terenie budynku mieszkalnego.
  2. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Za złamanie obowiązującego zakazu Gość jest zobowiązany uiścić opłatę za czyszczenie i ozonowanie apartamentu w wysokości 700 PLN.
  3. Opłata za zgubienie kluczy do apartamentu, zgubienie pilota do bramy Gość zobowiązany jest każdorazowo do opłaty w wysokości 500 PLN. 
  4. POSESJA APARTAMENTY nie gwarantują miejsc parkingowych./ Właściciel OBIEKTU nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdującego się w nich mienia. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony oraz monitorowany.
  5. Internet w apartamentach jest bezpłatny 
  6. ZWIERZĘTA nie są akceptowane.